Giờ Đền Tạ Kính Ḷng Thương Xót Chúa Tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange